אודות המרחב הביוספרי

מרחב ביוספרי מגידו

המרחב הביוספרי בתחומי המועצה האזורית מגידו

 

מתאמת המרחב הביוספרי מגידו: הגר ראובני

טלפון : 049598415

נייד: 0523990615

מייל: Biosphere@megido.org.il

המרחב הביוספרי מגידו הנמצא בשטחי המועצה האזורית מגידו הוכר ע"י אונסקו ביוני 2011 .

 

מרחב ביוספרי הוא אזור מוגדר, המוקם על ידי בעלי עניין וקניין ומוכר על ידי תוכנית האדם והביוספרה (MAB) של אונסק"ו.
מרחב ביוספרי הוא אחד הכלים לקידום פיתוח בר קיימא המבוסס על פעילות ומעורבות הקהילות המקומיות והפעילות הסביבתית והמדעית בכל האזור.
מרחב ביוספרי מהווה שיטת ניהול מוניציפאלית אזורית ששמה דגש על המשך התפתחות האדם בסביבתו, תוך מחויבות גדולה לשמירה על ערכי טבע ונוף ודאגה להעברתם גם לדורות הבאים.  מרחב ביוספרי מנוהל על פי  הגדרות איזור (zoning) המחלקות את שטחי המועצה לאזורי ליבה, חייץ ומעבר ומתייחסות לדרגות הפיתוח, השימור וכללי התנהלות המותרים בשטח.


לניהול המרחב הביוספרי מגידו, שותפים המועצה האזורית מגידו ותושבי האזור, יחד עם היישובים, גופים כלכליים, גופים ירוקים משרדי ממשלה ועוד.

דגשים לעבודת מתאמת המרחב הביוספרי

תיאום המרחב הביוספרי פועל לקידום  מערכות הניהול הציבורי של המרחב הביוספרי רמת מנשה ולתיאום בין הגופים השותפים לניהולו. בעבודת המתאמת יושם דגש על קידום פרוייקטים של המרחב הביוספרי והפעלת צוותים מקצועיים וציבוריים, על בסיס צרכי המרחב ועל בסיס נתוני המחקר והניטור שייאספו.

 

הקווים המנחים את תפיסת הניהול של המרחב הביוספרי הם:
- שמירה על איזון בין הפיתוח לשימור - מתן מענה לצרכי התושבים והיישובים בהווה ובעתיד, תוך שימור הערכים הגיאוגרפים האקולוגיים, ההיסטוריים-תרבותיים והקהילתיים.
- תרגום מקומי למדיניות התכנון הלאומית למדינת ישראל - כפי שמופיעות בתוכניות המתאר הארציות.
- יצירת תהליך תכנון ארוך טווח המושתת על ניהול קונפליקטים ושותפות ציבורית ארוכת טווח.


התפיסה הביוספרית והמרחב הביוספרי
התפיסה הביוספרית מציעה דרכים להתמודד עם הקונפליקט העולמי של הגידול הדרמטי באוכלוסיית האדם בעולם, והשימוש במשאבי הטבע המוגבלים, ההולכים ונגמרים, על הכדור. בבסיס התפיסה הביוספרית עומדת תפיסת ה"קיימות".

קיימות קוראת לחיים טובים בצניעות, המשך התפתחות ופיתוח, ושימוש מושכל במשאבי הטבע וערכי המורשת, כך שיישאר מהם גם לנו וגם לבנינו ולדורות הבאים אחרינו.

התפיסה הביוספרית מתנהלת במונחים של הסכמות ופועלת להתמודד עם בעיות בדרך של פתרון קונפליקטים בין כל בעלי העניין.

עקרונות התפיסה הביוספרית משמשים כארגז הכלים וכלי החשיבה המוביל בקביעת כללי הניהול וההתנהלות של מערכת חיים אזורית כוללת.

מרחב ביוספרי הוא תוצאה ותוצר של אימוץ התפיסה הביוספרית והטמעתה כיסוד מארגן בכל תחומי החיים.

מרחב ביוספרי הוא כלי להגנה ושמירה על מערכות חיים ואקולוגיה, והבטחת קיומן הבריא לאורך זמן.
 

עקרונות המרחב הביוספרי

1. התמודדות עם צורכי הקיום והפיתוח של האדם והקהילה מול הצורך לשמור ולהגן על משאבי טבע ומורשת עבור הדורות הבאים, בכל תחומי החיים.


2. שמירה על אופיו הכפרי של האזור לאורך ימים. המרחב הביוספרי רמת מנשה ינוהל כנגזר מתוכנית האב, שגובשה על ידי התושבים בתהליך ציבורי פתוח.


3. תהליך מתמשך ואינו ישות או ארגון.


4. חלוקה גיאוגרפית ל-3 אזורים המחולקים על פי כללי שימוש ושימור:

א. "איזורי גלעין" - בהם שימור אקולוגי ב"מינימום ממשק".
ב. "איזורי מעבר" - בעלי ממשק אדם אינטנסיבי (מגורים, תשתיות וכו').
ג. "איזורי חייץ" - המחברים ביניהם ומגנים על איזורי הגלעין בעלי ממשק מוגבל.

5. מרחב ביוספרי מושתת על ניהול רשתי - מערכתי - רב תחומי ולא על ניהול הירארכי.

6. מרחב ביוספרי מושתת על ניהול קונפליקטים וניסיון להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן של בעלי העניין במרחב.

7. מרחב ביוספרי כולל מערכת מחקר וניטור התומכת בקבלת החלטות.

8. ציבור התושבים ובעלי העניין הם שותפים מלאים בתהליך קבלת ההחלטות. המבנה הארגוני של המועצה הותאם, על מנת להבטיח כי תישמר לציבור הזכות והאפשרות להוביל את תהליך קביעת המטרות הערכיות, המנחות את פעילות המנגנון הסטטוטורי במרחב גם בהמשך.

9. מרחב ביוספרי מוצלח, פירושו קיומה של קהילה אזורית חיה, תוססת ומתפתחת, המקבלת על עצמה, מרצונה החופשי, הגבלות והתניות המאפשרות לה ולתושביה קיימות מלאה בכל תחומי החיים.

מטרות מרכזיות לשנת 2012

1.קידום והטמעת עבודת הצוות המתאם והפורום הציבורי .

2. המשך ליווי הפעלת מערכת הניטור והמחקר .

3. הבניית בסיס המידע ומאגר האינפורמציה והידע המקצועי של המרחב

4. גיבוש 3-5 נושאים מובילים ויצירת מסמך מדיניות של המרחב לגביהם יחד עם שאר השותפים.

5. ליווי ותיאום עבודת הצוותים והתוכניות המקצועיות הפועלות במרחב.

 

מטרות מרכזיות לשנת 2013

חיזוק ואישרור הלגיטימציה הציבורית למרחב ופעולתו.

שנת 2013 היא שנת עבודתו ה-6 של המרחב מאז הוכרז על ידי התושבים בשנת 2008, לכן תוקדש שנה זו לעדכון התוכניות בסבב פגישות ישובי/מקצועי/ציבורי.

* הגברת מעורבות הציבור בעשייה השוטפת וטיפוח מנהיגות "מקומית" בתחומים ספציפיים יעודים למרחב.

* המשך הבניית קשרי העבודה עם גורמי חוץ ומיצוב מעמד המרחב ברמה הלאומית והבינלאומית.

> לסרט על תהליך הכנת תוכנית אב למרחב הביוספרי

 למצגת תוכנית עבודה 2013  >

> תעודת ההכרזה על מרחב ביוספרי רמת מנשה

> MEGIDO MAP  (באנגלית)

> MEGIDO


no-results